مقدمه

هزاره‌اول

3350 سال پیش از هجرت تا 2350سال پیش از هجرت (3000 تا 2000 هزار سال پیش از میلاد) هزاره آرتا

بیشتر بدانید

هزاره دوم

2350 سال پیش از هجرت تا 1350 سال پیش از هجرت (2000 تا 1000 سال پیش از میلاد (هزاره ایلام)

بیشتر بدانید

هزاره سوم

سده یکم

1350 سال تا 1250 سال پیش از هجرت = سال 1 تا 100 ایرانی (728- 628 پیش از میلاد) (سده ماد)

بیشتر بدانید

سده دوم

1250- 1150 پیش از هجرت = سال 100- 200 ایرانی (628- 528 پیش از میلاد) (سده کوروش)

بیشتر بدانید

سده سوم

1150- 1050 پاه = 200-300 ایرانی (سده داریوش) (528-428 پیش از میلاد) (سده داریوش)

بیشتر بدانید

سده چهارم

1050- 950 پیش از هجرت = 300- 400 ایرانی (428-328 پیش از میلاد) سده اردشیر

بیشتر بدانید

سده پنجم

950- 850 پیش از هجرت- 400-500 ایرانی(328-228 پیش از میلاد) (سده اسکندر)

بیشتر بدانید

سده ششم

سال 850- 750 پیش از هجرت 500 - 600 ایرانی(228-128 پیش از میلاد) (سده مهرداد)

بیشتر بدانید

سده هفتم

750 تا 650 پیش از هجرت= 600 تا 700 ایرانی (128-28 پیش از میلاد) سده سورنا)

بیشتر بدانید

سده هشتم

650-550 پیش از هجرت - 700 تا 800 ایرانی- 28 پیش از میلاد تا 72 میلادی (سده مسیح)

بیشتر بدانید

سده نهم

550 تا 450 پیش از هجرت- 800 تا 900 ایرانی- 72 تا 172 میلادی (سده ولاش)

بیشتر بدانید

سده دهم

450 تا 350 پیش از هجرت- 900 تا 1000 ایرانی- 172 تا 272 میلادی (سده اردشیر)

بیشتر بدانید

هزاره چهارم

سده یازدهم

350 تا 250 پیش از هجرت- 1000 تا 1100 ایرانی- 272 تا 372 میلادی (سده شاپور)

بیشتر بدانید

سده دوازدهم

250 تا 150 پاه- 1100 تا 1200 ایرانی- ۳۷۲ تا ۴۷۲ میلادی (سده بهرام گور)

بیشتر بدانید

سده سیزدهم

150 تا 50 پاه- 1200 تا 1300 ایرانی- 472 تا 572 میلادی (سده مزدک)

بیشتر بدانید

سده چهاردهم

50 پاه تا 50 هجری- 1300 تا 1400 ایرانی- 572 تا 672 میلادی- (سده اسلام)

بیشتر بدانید

سده پانزدهم

سده 50 تا 150 هجری خورشیدی- 1400 تا 1500 ایرانی- 672 تا 772 میلادی (سده امام حسین)

بیشتر بدانید

سده شانزدهم

سده 150 تا 250 هجری خورشیدی- 1500 تا 1600 ایرانی- 772 تا 872 میلادی (سده بابک)

بیشتر بدانید

سده هفدهم

سده 250 تا 350 هجری خورشیدی- 1600 تا 1700 ایرانی- 872 تا 972 میلادی (سده رازی)

بیشتر بدانید

سده هژدهم

سده 350 تا 450 هجری خورشیدی- 1700 تا 1800 ایرانی- 972- 1072 میلادی (سده فردوسی)

بیشتر بدانید

سده نوزدهم

سده 450 تا 550 خورشیدی- 1800 تا 1900 ایرانی- 1072- 1172 میلادی (سده خیام)

بیشتر بدانید

سده بیستم

550- 650 هجری خورشیدی- 1900- 2000 ایرانی- 1172-1272 میلادی (سده مغول) خوارزمشاهیان

بیشتر بدانید

هزاره پنجم

سده بیست و یکم

650- 750 هجری خورشیدی- 2000- 2100 ایرانی- 1272-1372 میلادی (سده حافظ)

بیشتر بدانید

سده بیست و دوم

750- 850 هجری خورشیدی- 2100- 2200 ایرانی- 1372-1472 میلادی (سده تیمور)

بیشتر بدانید

سده بیست و سوم

850- 950 هجری خورشیدی- 2200-2300 ایرانی- 1472- 1572 میلادی (سده شاه اسماعیل)

بیشتر بدانید

سده بیست و چهارم

950- 1050 هجری خورشیدی- 2300-2400 ایرانی- 1572- 1672 میلادی- (سده شاه عباس)

بیشتر بدانید

سده بیست و پنجم

1050- 1150 هجری خورشیدی- 2400-2500 ایرانی- 1672- 1772 میلادی (سده نادرشاه)

بیشتر بدانید

سده بیست و ششم

1150- 1250 هجری خورشیدی- 2500- 2600 ایرانی- 1772- 1872 میلادی ( سده امیرکبیر)

بیشتر بدانید

سده بیست و هفتم

1250- 1350 هجری خورشیدی- 2600- 2700 ایرانی- 1872- 1972 میلادی (سده مشروطه)

بیشتر بدانید

سده بیست و هشتم

1350- 1450 هجری خورشیدی- 2700- 2800 ایرانی- 1972- 2072 میلادی

بیشتر بدانید