بـاهـمـــسـتــان

پس از مشروطیت که مردم ایران با همبستگی آنرا به سرانجام رساندند با نفوذ نیروهای چپ وابسته مردم به گروههای فکری تقسیم شدند که آنها را از هم جدا میکرد. تفرقه فکری باعث ایجاد نوعی بی تفاوتی به سرنوشت یکدیگر می شد در حالیکه تاریخ ایران نشان داده بود باهم می شود کارهای بزرگی انجام داد.

باهمستان با هدف ریشه یابی دلایلی که پیشرفت کشورهای دیگر را رقم زد و ما جا ماندیم تشکیل شده است. هدف این انجمن یافتن راهکارهای برون رفت از بحران درجازدن و واپسگرایی است. در این راه ضمن تاکید بر حفظ جنبه های مثبت فرهنگ دیرپای ایران جنبه های منفی و بازدارنده نیز مشخص خواهند شد.

در این راه هرکس با هر عقیده و مرام و هر سن و سالی میتواند در راستای ایجاد تحول منجر به پیشرفت جامعه و حتی منطقه به باهمستان بپیوندد و با ایده پردازی رویای پیشرفت را تحقق بخشد.