هزاره یکم


3350 سال پیش از هجرت تا 2350سال پیش از هجرت (3000 تا 2000 هزار سال پیش از میلاد) هزاره آرتا

کشور ما پوشیده بوده است از جنگلها و دریاچه ها که بتدریج خشک شده و به بیابان تبدیل شده اند. این سرزمین بزرگ هنوز هم میتواند طبیعتی سبز داشته باشد که در این نوشته به راهکارهای آن خواهیم پرداخت. سرزمین ما را از یکسو طبیعت و از سوی دیگر پدرانمان با بریدن و سوزاندن درختان به بیابان تبدیل کرد اگر چه هنوز هستند جاهای سرسبز و خرم در این سرزمین بزرگ.

ایرانی از هرکجای این سرزمین باشد اب و سبزه و درخت را دوست دارد. یافته های باستانشناسان از دوره های حدود پنج هزار سال پیش ایران نشان میدهد مردم ایران متمدن و پیشرفته بوده اند. آثار بدست امده از شهر سوخته زابل- جیرفت و کاشان نشان میدهد که در این هزاره مردم ایران هنری بسیار پیشرفته داشته اند از ساخت چشم مصنوعی تا گلدانها و دستبند های زیبا. کشور "ارتا" در کرمان و جیرفت سیستم اداری پیشرفته ای داشته است و شاید مرزهایش از شهر سوخته هم میگذشته. این سرزمین با تمدن سند در هندوستان همسایه بوده است.

کشف سبوهای شراب در نزدیکی ارومیه کهن ترین کشف شراب در جهان است که تاکنون بدست آمده است. مردم ایران  در خانه ها و شهرها باهم زندگی میکرده اند. یک چیز اما ناپیداست که آیا این مردم باهم متحد بوده اند یا بصورت شهرها و کشورهای کوچک پراکنده میزیسته اند اما میدانیم که در دوران ایلامیان دولتهای کوچک ایرانی بتدریج متحد شدند. یافته های تازه ژنتیک نشان میدهد ایرانیان از هرگوشه ایران که باشند و با هر رنگ و زبان از یک نژاد هستند که همان نژاد آریایی است. آذری ترک و از نژاد زرد نیست. بلوچ هم مانند خوزستانی آریایی است. این فرضیه که چهار هزار سال پیش قوم آریا به ایران کوچ کرده مورد چالش قرار گرفته است. آریائیها بیش از ده هزار سال است در این سرزمین زندگی میکرده اند اما شاید با قوت گرفتن یک تیره از تیره های ایرانی زبان هندواروپایی ما بر زبانهای پیشین برتری یافته باشد. اگر این فرضیه را بپذیریم که با آمدن قومی بنام آریا زبان مردم ایران تغییر کرده باشد برای یافته های ژنتیک که مردم ایران و حتی فراتر از ایران را هم ریشه میداند پاسخی نداریم. اگر مهاجرت تیره ای ایرانی و به دست گرفتن قدرت باعث برتری زبان پارسی باستان شده باشد این اصل را که ایرانی نژادش یکی است را تغییر نمیدهد. اگرچه باید بیاد داشته باشیم به گفته دکتر مازیار اشرفیان بناب که استاد علوم ژنتیک است چیزی بنام نژاد وجود ندارد و انسانها همه از نظر ژنتیکی یکسان هستند.

به گفته او اگر ما با اروپائیان دارای همسانی هایی هستیم بخاطر کوچ تیره های آریایی به ایران نیست بلکه بخاطر کوچ این تیره ها به اروپاست. در ایران سرزمین ارتا با خشکسالی بدی روبرو میشود که نتیجه آن کوچ آریایی ها به اروپا برای یافتن آب و از میان رفتن تمدن هایی چون ارتا میشود.

 

کشفیات سرزمین آرتا در جیرفت

 

 

آنچه که میتوان از وسعت سرزمین ارتا حدس زد