سده بیست و هشتم


1350- 1450 هجری خورشیدی- 2700- 2800 ایرانی- 1972- 2072 میلادی

نه عمر ما به این سده می رسد و نه هنوز نقاط تاریک این سده روشن است. اینکاری است که امیدواریم آیندگان انجام دهند.